Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest club demana el consentiment als interessats, o pares/tutors legals en el cas de menors d'edat per poder publicar fotografies o vídeos on apareguin i que siguin clarament identificables en l'entorn d'activitats esportives, escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel Club d'Atletisme Nou Barris i publicades a la pàgina web del club, filmacions destinades a difusió pública no comercial i fotografies per revistes o publicacions d'àmbit educatiu.Club d'Atletisme Nou Barris | Via Favència, 446-450 | 08016 Barcelona
CANB. CIF G-58300013 - Registre d’Entitats Esportives : 04825

Wednesday the 19th. Joomla Templates Free.